O Fundacji

  • Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, kulturowa i społeczna szczególnie w zakresie:

1. Podnoszenie poziomu wykształcenia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast

2. Zwiększenia roli nauki i edukacji w świadomości mieszkańców zwłaszcza obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, jako czynnika rozwoju społeczeństwa i wzrostu jakości życia oraz ukazania i promowania korzyści płynących z wiedzy i edukacji.

3. Popularyzowania idei kształcenia przez całe życie oraz wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych w procesie kształcenia.

4. Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

5. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, edukacji, w tym także edukacji europejskiej;

6. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów;

7. Wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej i tzw. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. Przeciwdziałanie bezrobociu, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc w samo zatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości.

9. Poszukiwanie, tworzenie i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, zorientowanych na modernizację metod, treści i form kształcenia w polskiej oświacie publicznej i niepublicznej.